Avís legal

 

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL LLOC WEB

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de caràcter personal, i el que s'estableix en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, et fem coneixedor que les dades personals que poden estar en aquesta comunicació, seran incorporades a un fitxer responsabilitat d'Esther Menéndez Pardillos, amb domicili a Plaça Josep Tarradellas, 9-13, 08340, amb D.N.I: 37744213V. La finalitat d'aquest lloc web és la de generar contingut informatiu a la disposició dels usuaris per a crear canals d'informació, opinions i col·laboració. També pots contactar-nos enviant un correu electrònic a psicologiaimeditaciodhara@gmail.com, o bé trucant al Tel. 626721123.

OBJECTO

El present AVÍS LEGAL regula els drets i obligacions d'Esther Menéndez Pardillos i dels usuaris en relació a l'accés, navegació i utilització de la present web sense perjudici que Esther Menéndez Pardillos es reservi el dret a modificar, sense previ avís, el seu contingut, sent vigents les que es trobin publicades en el moment de navegació. Mitjançant la navegació, visualització i ús d'aquesta web adquireixes la condició d'usuari, i per tant implica per part teva l'acceptació expressa de totes les clàusules que indiquem en el present Avís Legal, així com la resta d'advertiments o clàusules específiques que s'estableixin en les diferents seccions per a la contractació, ús de serveis, productes, inscripcions, o seccions de la Pàgina. Pel que, en cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, hauràs d'abstenir-te d'accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la teva disposició en la Pàgina, procedint a abandonar la mateixa. Esther Menéndez Pardillos podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de previ avís, l'accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir cap indemnització.

ACCÉS Al LLOC WEB
Com a usuari d'aquest web t'obligues a no utilitzar la Pàgina per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. Així mateix, t'obliga a no realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa. Esther Menéndez Pardillos actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestadora d'un servei d'informació i continguts, bé sobre els seus propis serveis, o bé sobre serveis de tercers amb els quals ha subscrit acords, no fent-se responsable dels continguts que, en contra de les presents condicions, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l'usuari l'únic responsable de la veracitat i licitud d'aquests. Esther Menéndez Pardillos podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l'usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l'usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que en el mateix s'ofereixen que pugui considerar contrari a l'expressat en el present Avís Legal. El contingut dels serveis oferts i el seu ús queden limitats a usuaris majors de 18 anys. Esther Menéndez Pardillos recorda als usuaris majors d'edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i/o continguts són no apropiats per a l'edat d'aquests últims. En cas que tingui lloc l'accés i registre per part d'un menor, es presumirà que aquest accés s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals. Esther Menéndez Pardillos es reserva el dret a realitzar quantes verificacions i comprovacions consideri oportunes referent a això. Esther Menéndez Pardillos t'informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l'accés a determinats continguts i serveis, de tal forma que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d'Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no. En cap cas Esther Menéndez Pardillos es responsabilitzarà de la veracitat de les dades facilitades pels usuaris, per la qual cosa cadascun d'aquests serà l'únic responsable que la informació facilitada a Esther Menéndez Pardillos resulti adequada, exacta, actualitzada i precisa o, en cas contrari, de les possibles conseqüències que poguessin derivar-se de la falta de qualitat i veracitat de les dades.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La totalitat d'aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat. Esther Menéndez Pardillos no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d'error o que el lliure ús dels mateixos per l'usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d'aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l'usuari. Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda en la Pàgina, qualsevol que fora la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia d'Esther Menéndez Pardillos.

ENLLAÇOS O LINKS
Igual que s'indica anteriorment, la nostra pàgina, a més dels enllaços sobre productes, pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Reiterem que les pàgines pertanyents a aquests tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part d'Esther Menéndez Pardillos, per la qual cosa Esther Menéndez Pardillos no podrà ser considerada responsable dels continguts d'aquests llocs web, ni de les mesures que s'adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal o altres que poguessin derivar-se. Esther Menéndez Pardillos recomana la lectura detinguda de les condicions d'ús, política de privacitat, avisos legals i/o similars d'aquests llocs. En cas d'estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines d'Esther Menéndez Pardillos haurà de comunicar-lo, obtenint el consentiment exprés per a crear l'enllaç. Esther Menéndez Pardillos es reserva el dret d'oposició a l'activació d'enllaços amb el seu lloc web.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
Esther Menéndez Pardillos no serà responsable directa ni subsidiàriament de: La qualitat del servei, la velocitat d'accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina. Els danys que puguin causar-se en els equips de l'usuari per la utilització de la Pàgina. Els casos en què un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics. Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o llocs a disposició. La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis en ella oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. Esther Menéndez Pardillos no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que s'estableix en el present Avís Legal. A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l'usuari serà responsable de: Els continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a la Companyia per mitjà de la Pàgina o en la Pàgina. La realització de qualsevol mena d'actuació en les pàgines de tercers, o actuacions il·lícites, lesives de drets, nocives i/o perjudicials. L'incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per part de l'usuari podrà portar aparellada l'adopció de les mesures oportunes emparades en Dret i en l'exercici dels seus drets o obligacions, per part d'Esther Menéndez Pardillos podent arribar a l'eliminació o bloqueig del compte de l'usuari infractor, sense que mediï possibilitat de cap indemnització pels danys i perjudicis causats.

​POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que es disposa per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, totes les dades de caràcter personal facilitats durant la utilització de la nostra pàgina seran tractats de conformitat amb els disposat en la Política de Privacitat que tot usuari ha d'acceptar expressament abans de facilitar dades personals a través dels diferents formularis llocs a disposició en les seccions de la nostra pàgina. Esther Menéndez Pardillos adopta les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal continguts per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats i administra el seu entorn de servidors de manera adequada, tenint una infraestructura firewall d'estricte compliment. Podràs exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant un correu electrònic a psicologiaimeditaciodhara@gmail.com, indicant en l'encapçalat: PROTECCIÓ DE DADES. L'usuari serà l'únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a Esther Menéndez Pardillos.

POLÍTICA DE COOKIES
De conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent sobre l'ús de cookies, l'ús d'aquestes serà tractat de conformitat amb el que es disposa en l'apartat denominat Política de Cookies existent en la present i, que tot usuari ha de llegir, acceptar i/o limitar durant la navegació, segons informa amb caràcter exprés el bàner sobre cookies de la nostra web i la informació addicional que es mostren sobre l'ús de cookies en aquesta. Podent limitar l'usuari la descàrrega de COOKIES des de les opcions del navegador.

​LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
El present Avís Legal es troba redactat en català, i es troba sotmès a la legislació espanyola vigent, que se serà aplicable en el no disposat en el present en matèria d'interpretació, validesa i execució. Esther Menéndez Pardillos i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se. En el cas que l'Usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya,Esther Menéndez Pardillos i l'Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals d'aquesta localitat o país).